Nữ siêu nhân trở thành cái bồn chứa tinh của phản diện